Q : –
Vehe Kya Hai Jiska Head Hai Tail Hai,
Lekin Leg Nahin Hai…?

Tail

Ans : – A Penny (Rupey, Coin)